Služba chráněné bydlení

01.06.2013 00:01

- KDO JSME -

Hlavní předmět činnosti:

Domov na rozcestí Svitavy je poskytovatelem sociálních služeb, který zajišťuje v hlavním předmětu činnosti sociální služby:


a)    domovy pro osoby se zdravotním postižením podle § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
b)    chráněné bydlení podle § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
c)    podpora samostatného bydlení podle § 43 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

d)    sociálně terapeutická dílna podle § 67 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,


Sociální služby podrobně vymezené v hlavním předmětu činnosti se poskytují výhradně oprávněné osobě pobývající na území Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují rovněž oprávněné osobě pobývající mimo území Pardubického kraje.

 

Domov na rozcestí Svitavy poskytuje pobytovou sociální službu chráněné bydlení osobám od 18 let s mentálním, zdravotním, kombinovaným postižením a lidem s chronickým duševním onemocněním.
 

- PROČ POSKYTUJEME SLUŽBY -

Poslání organizace:

Posláním chráněného bydlení Domova na rozcestí Svitavy je poskytovat dospělým lidem s mentálním  či kombinovaným postižením a chronickým duševním onemocněním takovou podporu, kterou potřebují k tomu, aby mohli žít v běžných bytech způsobem života srovnatelným se životem svých vrstevníků.

 

- JAK POSKYTUJEME SLUŽBU -

Zásady poskytovaných služeb:

1)    zásada zachování lidské důstojnosti (Respektujeme volbu klientů, soukromí a partnerské vztahy. Snažíme se vytvářet podmínky, aby se klienti cítili důstojně, svobodně a bezpečně. S klientem pracujeme jako s rovnocenným partnerem.)
2)    zásada individuálního přístup ke každému, respektování práv a potřeb (Podpora a její míra je přizpůsobována konkrétním potřebám, přáním a schopnostem klienta s ohledem na ostatní spolubydlící.)
3)    zásada aktivního přístupu (Klademe důraz na klientovy schopnosti, motivujeme, snažíme se posílit klientovu samostatnost v běžných podmínkách a využít a podpořit při tom jeho vlastní možnosti. Pracujeme flexibilně a přizpůsobujeme se potřebám klientů.)
4)    zásada podpory v samostatnosti (Maximálně podporujeme klienty v samostatnosti a odpovědnosti sami za sebe. Respektujeme volbu klientů včetně podstoupení určité míry rizika.)
5)    zásada podpory v sociálním začleňování (Využívání běžných služeb veřejnosti, podpora přirozených vztahů v podmínkách běžné společnosti a v rámci přirozené vztahové sítě.)
6)    zásada odbornosti (Službu poskytuje tým vzdělaných a vyškolených pracovníků, klademe důraz na kvalitu práce a diskrétnost. Řídíme se zákony, vyhlášky, společenskými a morálními normami.)


Služby jsou poskytovány v zájmu klientů, v náležité kvalitě a s důrazem na dodržování a respektování práv klientů Domova na rozcestí Svitavy.
 

- O CO USILUJEME -

Cíle chráněného bydlení

•    vytvoření zázemí a pocitu bezpečí pro klienty v prostředí, které se co nejvíce blíží přirozeným podmínkám, spokojené společné soužití
•    podpora klientů při zvládání sebeobsluhy a péči o sebe sama a svou domácnost, rozvoj pracovních a jiných návyků, pomoc při hledání zaměstnání
•    v maximální míře zvládnout užívání veřejně dostupných služeb
•    navazování a udržování mezilidských vztahů, styku s rodinou a příbuznými
•    předávání informací klientům o možných důsledcích vlastního jednání a chování,  právo na přiměřené riziko
•    zapojit klienty do chodu organizace (besedy, výbor klientů, stravovací komise apod.)
•    podpora při uplatňování svobodné vůle, rozhodování o způsobu a stylu vlastního života
•    spokojení a motivovaní zaměstnanci, odborně vzdělaní pro cílovou skupinu

 

 

- JAKÉ POSKYTUJEME SLUŽBY -

Nabídka služeb a péče

•    poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
•    poskytnutí ubytování
•    pomoc při zajištění chodu domácnosti
•    výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
•    zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
•    sociálně terapeutické činnosti
•    pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
•    základní sociální poradenství,

•    pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

•    ošetřovatelskou a rehabilitační péči.

Organizace dále zajišťuje na základě zájmu klientů tyto fakultativní služby:
•    doprava služebním aute k rodině
•    doprava služebním autem na zájmové aktivity - výlety
 

- KOMU POSKYTUJEME SLUŽBU -

Cílové skupiny:

Domov na rozcestí Svitavy poskytuje pobytovou sociální službu chráněné bydlení osobám od 18 let s mentálním, zdravotním, kombinovaným postižením a lidem s chronickým duševním onemocněním.

Úhrada Služeb

 

 


Úhrada za stravu -celodenní stravování

Racionální strava (příp. šetřící strava) 143,-Kč/den, z toho:
snídaně                12 Kč
svačina                  7 Kč
oběd                   55 Kč
svačina                 8 Kč
večeře                14 Kč
Stravovací jednotka    96 Kč
provozní náklady    47 Kč

Diabetická strava   150,-Kč/den, z toho:
snídaně               12 Kč
svačina                 7 Kč
oběd                   55 Kč
svačina                 8 Kč
večeře                14 Kč
2. večeře              7 Kč
Stravovací jednotka    103 Kč
provozní náklady    47 Kč


Výše úhrady za úkony péče :      
Běžný úklid a údržba domácnosti               Kč 100,-/hod
Údržba domácích spotřebičů                     Kč 100,-/hod
Hospodaření s penězi včetně pomoci
s nákupy a běžnými pochůzkami                Kč 100,-/hod

Obnovení nebo upevnění kontaktu

s přirozeným sociálním prostředím              Kč 100,-/hod

Pomoc při osobní hygien a poskytnutí podmínek

pro osobní hygienu.                                 Kč 100,-/hod

Nácvik a upevňování motorických,

psychických a sociálních dovedností          Kč 100,-/hod

Zjištění podmínek pro přiměřené

vzdělávání                                            Kč 100,-/hod

Podpora v oblasti partnerských vztahů       Kč 100,-/hod

Podpora při získávání návyků

souvisejících se zařazením do pracovního

procesu                                                 Kč 100,-/hod

Sociálně terapeutické činnosti                   Kč 100,-/hod
Doprovod (škola,lékař,zaměstnání,
zájmové aktivity,instituce
a doprovod zpět)                                    Kč 100,-/hod
Využívání běžně dostupných služeb
a informačních zdrojů                               Kč 100,-/hod
Kontakt s rodinou, sociální začleňování        Kč 100,-/hod
Komunikace vedoucí k uplatňování práv
a oprávněných zájmů                               Kč 100,-/hod
Vyřizování běžných záležitostí                    Kč 100,-/hod

Výše úhrady za poskytovanou péči je stanovena podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů ve výši 100,- Kč za hodinu. Pracovníci CHB vedou denně přesnou evidenci výkonů v programu Cygnus 2 (záznamy realizace péče). Klientům je tak vyúčtován spotřebovaný čas poskytnuté péče.

 

Úhrada za ubytování :
chráněné bydlení – Nádražní
- jedno-lůžkový pokoj     Kč 170,-/den
chráněné bydlení – Nádražní
- více-lůžkový pokoj      Kč 160,-/den

chráněné bydlení - Požární 

- za pokoj                    Kč 150,-/den
       
chráněné bydlení – byty     Kč 140,-/den

Chráněné bydlení – byty na adrese:

Marie Majerové 1779/1, 568 02 Svitavy                                                                               145,- Kč denně

Marie Majerové 1779/4, 568 02 Svitavy                                                                               145,- Kč denně

Dimitrovova 1967/19, 568 02 Svitavy                                                                                                      155,- Kč denně

 

..........................................................................................................................
Název zřizovatele : Pardubický kraj
Sídlo zřizovatele : Komenského náměstí č.p.125, 532 11 Pardubice
Telefonní číslo (ústředna) : 466 026 111
Internet : www.pardubickykraj.cz