Služba Domovy pro osoby se zdravotním postižením

01.06.2013 00:00

- KDO JSME -

Hlavní předmět činnosti:
Domov na rozcestí Svitavy je poskytovatelem sociálních služeb, který zajišťuje v hlavním předmětu činnosti sociální služby:


a)    domovy pro osoby se zdravotním postižením podle § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
b)    chráněné bydlení podle § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
c)    podpora samostatného bydlení podle § 43 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

d)    sociálně terapeutická dílna podle § 67 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

 

Sociální služby podrobně vymezené v hlavním předmětu činnosti se poskytují výhradně oprávněné osobě pobývající na území Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují rovněž oprávněné osobě pobývající mimo území Pardubického kraje.

 

 

Domov na rozcestí Svitavy poskytuje pobytovou sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením osobám od 18 let s mentálním či kombinovaným postižením a osobám s chronickým 

                                                   duševním onemocněním.


- PROČ POSKYTUJEME SLUŽBY -

Poslání organizace:

Posláním Domova na rozcestí Svitavy je poskytovat dospělým osobám s mentálním či kombinovaným postižením a chronickým duševním onemocněním takovou podporu a pomoc, která vychází z jejich individuálních potřeb a vytvářet důstojné životní podmínky klientů tak, aby byly srovnatelné s běžným způsobem života jejich vrstevníků.

 

- JAK POSKYTUJEME SLUŽBU -

Zásady poskytovaných služeb:

1)    Zásada zachování lidské důstojnosti (Respektujeme a podporujeme volbu klientů, soukromí a partnerské vztahy. Snažíme se vytvářet podmínky, aby se klienti cítili důstojně, svobodně a bezpečně. S klientem pracujeme jako s rovnocenným partnerem)
2)   Zásada  individuálního přístupu ke každému, respektování práv a potřeb (Podpora a pomoc je přizpůsobována konkrétním potřebám, přáním a schopnostem klienta s ohledem na ostatní spolubydlící.)
3)    Zásada aktivního přístupu (Klademe důraz na klientovy schopnosti, motivujeme, snažíme se posílit nebo udržet klientovu samostatnost v běžných podmínkách a využít a podpořit při tom jeho vlastní možnosti. Pracujeme pružně v nepřetržitém provozu a přizpůsobujeme se potřebám klientů.)
4)    Zásada podpory a pomoci v samostatnosti (Maximálně podporujeme a pomáháme klientům v samostatnosti a odpovědnosti sami za sebe. Respektujeme volbu klientů včetně podstoupení určité míry rizika.)
5)    Zásada podpory a pomoci v sociálním začleňování (Využívání běžných služeb veřejnosti,podpora přirozených vztahů v podmínkách běžné společnosti.)
6)    Zásada odbornosti (Službu poskytuje tým vzdělaných a vyškolených pracovníků, klademe důraz na kvalitu práce a diskrétnost. Řídíme se zákony, vyhlášky, společenskými a morálními normami.)

 

Služby jsou poskytovány v zájmu klientů, v náležité kvalitě a s důrazem na dodržování a respektování práv klientů Domova na rozcestí Svitavy.

 

- O CO USILUJEME -

Cíle organizace:

1)    vytvoření zázemí a pocitu bezpečí pro klienty, spokojené společné soužití
2)    pomoc a podpora klientům v sebeobsluze a péči o sebe sama, rozvoj a udržení již získaných pracovních a jiných návyků, dle možností a schopností klienta. Nabídka aktivizačních a volnočasových aktivit.
3)    pomoc a podpora klientům zvládnout užívání veřejně dostupných služeb
4)    podpora a pomoc v navazování a udržování mezilidských vztahů, styku s rodinou a příbuznými  
5)    předávání informací klientům o možných důsledcích vlastního jednání a chování, právo na přiměřené riziko
6)    zapojit klienty do chodu organizace (besedy, výbor klientů, stravovací komise apod.)
7)    podpora a pomoc při uplatňování svobodné vůle, rozhodování o způsobu a stylu vlastního života
8)    spokojení a motivovaní zaměstnanci, odborně vzdělaní pro cílovou skupinu


- KOMU POSKYTUJEME SLUŽBU -

Cílové skupiny:

Domov na rozcestí Svitavy poskytuje pobytovou sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením osobám od 18 let s mentálním či kombinovaným postižením a osobám s chronickým duševním onemocněním.

 

- JAKÉ POSKYTUJEME SLUŽBY -

Nabídka služeb a péče

 

Sociální služba domov pro osoby se zdravotním postižením zahrnuje základní činnosti, stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách
-    poskytnutí ubytování
-    poskytnutí stravy
-    pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
-    pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
-    výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
-    zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
-    sociálně terapeutické činnosti
-    pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
-    základní sociální poradenství
-    ošetřovatelskou a rehabilitační péči

Domov na rozcestí dále zajišťuje na základě zájmu klientů tyto fakultativní služby:

·         doprava služebním autem k 

-       lékaři – specialistovi

-       nákup věcí, které neslouží k zajištění základních životních potřeb

-       k rodině

-       stěhování

-       doprava domovním autem na zájmové aktivity – výlety, vyřízení soukromých záležitostí aj.

Úhrada služeb

Klienti se podílí na úhradě nákladů spojených s pobytem v Domově. Výše úhrady je stanovena v souladu se Smlouvou uzavřenou mezi Domovem na rozcestí Svitavy a klientem nebo jeho opatrovníkem.

    

Úhrada za stravu -celodenní stravování

Racionální strava (příp. šetřící strava) 160,-Kč/den, z toho:
snídaně                12 Kč
svačina                 7 Kč
oběd                   60 Kč
svačina                 8 Kč
večeře                14 Kč
Stravovací jednotka    101 Kč
provozní náklady    59 Kč

Diabetická strava   167,-Kč/den, z toho:
snídaně               12 Kč
svačina                 7 Kč
oběd                   60 Kč
svačina                 8 Kč
večeře                14 Kč
2. večeře              7 Kč
Stravovací jednotka   108 Kč
provozní náklady    59 Kč

      
Úhrada za péči - příspěvek na péči podle stupně závislosti od 1.8.2016 výše příspěvku změněna na :
I. stupeň závislosti           Kč 880,-/měsíc
II. stupeň závislosti       Kč 4.400,-/měsíc
III. stupeň závislosti      Kč 8.800,-/měsíc
IV. stupeň závislosti     Kč 13.200,-/měsíc
       
Úhrada za ubytování :   
jednolůžkový pokoj          Kč 180,-/den
dvoulůžkový pokoj           Kč 175,-/den
třílůžkový pokoj               Kč 170,-/den

 

.............................................................................................................................
Název zřizovatele : Pardubický kraj
Sídlo zřizovatele : Komenského náměstí č.p.125, 532 11 Pardubice
Telefonní číslo (ústředna) : 466 026 111
Internet : www.pardubickykraj.cz