Služba podpora samostatného bydlení

01.06.2013 00:02

 - KDO JSME -

Hlavní předmět činnosti:

Domov na rozcestí Svitavy je poskytovatelem sociálních služeb, který zajišťuje v hlavním předmětu činnosti sociální služby:


a)    domovy pro osoby se zdravotním postižením podle § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
b)    chráněné bydlení podle § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
c)    podpora samostatného bydlení podle § 43 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

e)    sociálně terapeutická dílna podle § 67 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,


Domov na rozcestí Svitavy poskytuje terénní sociální službu podpora samostatného bydlení osobám ve věku od 18 let s lehkým mentálním nebo lehkým kombinovaným postižením a s chronickým duševním onemocněním. I přes vyšší míru samostatnosti je zapotřebí alespoň minimální míra podpory pro zvládání běžných činností.

 


Sociální služba se poskytuje výhradně oprávněné osobě pobývající na území Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytuje rovněž oprávněné osobě pobývající mimo území pardubického kraje

 

- PROČ POSKYTUJEME SLUŽBY -

Poslání organizace:

Posláním sociální služby podpora samostatného bydlení je poskytovat dospělým osobám s lehkým mentálním postižením, případně lehkým kombinovaným postižením a chronickým duševním onemocněním takovou podporu, aby mohli žít samostatně v pronajatém či vlastním bytě, motivovat je k zodpovědnosti za své chování a rozhodování, podporovat jejich pracovní schopnosti a pracovní uplatňování.

 

- JAK POSKYTUJEME SLUŽBU -

Zásady poskytovaných služeb:

1)    zachování lidské důstojnosti (Respektujeme volbu klientů, soukromí a partnerské vztahy. Snažíme se vytvářet podmínky, aby se klienti cítili důstojně, svobodně a bezpečně. S klientem pracujeme jako s rovnocenným partnerem.)
2)    individuální přístup ke každému (Podpora a její míra je přizpůsobována konkrétním potřebám, přáním a schopnostem klienta s ohledem na ostatní spolubydlící.)
3)    zásada aktivního přístupu (Klademe důraz na klientovy schopnosti, snažíme se posílit klientovu samostatnost v běžných podmínkách a využít a podpořit při tom jeho vlastní možnosti. Pracujeme flexibilně a přizpůsobujeme se potřebám klientů.)
4)    podpora samostatnosti (Maximálně podporujeme klienty v samostatnosti a odpovědnosti sami za sebe. Respektujeme volbu klientů včetně podstoupení určité míry rizika.)
5)    podpora sociálního začleňování (Využívání běžných služeb veřejnosti, podpora přirozených vztahů v podmínkách běžné společnosti a v rámci přirozené vztahové sítě.)
6)    zásada odbornosti (Týmová práce, vzdělávání pracovníků, důraz na kvalitu práce a diskrétnost. Řídíme se zákony, vyhlášky, společenskými a morálními normami.)

 

Služby jsou poskytovány v zájmu klientů, v náležité kvalitě a s důrazem na dodržování a respektování práv klientů Domova na rozcestí Svitavy.
 

- O CO USILUJEME -

Cíle služby podpora samostatného bydlení:

Cílem služby je maximální podpora klienta v získání a upevnění takových dovedností, které umožní bezpečně bydlet, smysluplně trávit pracovní i volný čas a využívat všechny potřebné služby v regionu.
 

- JAKÉ POSKYTUJEME SLUŽBY -

Nabídka služeb a péče:

-  pomoc při zajištění chodu domácnosti                                                              

-  výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti                                           

-  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
-  sociálně – terapeutické činnosti                                                                  

-  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí                

- základní sociální poradenství.


Domov na rozcestí dále zajišťuje na základě zájmu klientů tyto fakultativní služby:
•    doprava domovním aute k rodině
•    doprava domovním autem na zájmové aktivity – výlety

Z nabídky služeb si klient vybere pouze ty, které potřebuje. Tyto služby jsou pak poskytovány individuálně dle míry potřebnosti klienta

 

- KOMU POSKYTUJEME SLUŽBU -

Cílové slupiny:

Domov na rozcestí Svitavy poskytuje terénní sociální službu podpora samostatného bydlení osobám ve věku od 18 let s lehkým mentálním nebo lehkým kombinovaným postižením a s chornickým duševním onemocněním.

Úhrada služeb

Výše úhrady za úkony péče :      
Pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí      Kč 100,-/hod
Podpora při získávání návyků souvisejících se zajištěním

chodu domácnosti                                                            Kč 100,-/hod
Pomoc při údržbě domácích spotřebičů                               Kč 100,-/hod
Pomoc se zajištěním stravy                                               Kč 100,-/hod
Pomoc při zajištění velkého úklidu

(sezonní úklid, úklid po malování)                                      Kč 100,-/hod
Hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy

a běžnými pochůzkami                                                   Kč 100,-/hod
Nácvik a upevňování motorických, psychických

a sociálních dovedností                                                  Kč 100,-/hod
Obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou 

a pomoc a podpora při dalších aktivitách                           Kč 100,-/hod
Podpora v oblasti partnerských vztahů                              Kč 100,-/hod
Podpora při získávání návyků souvisejících

se zařazením do pracovního procesu                                 Kč 100,-/hod
Doprovod (škola,lékař,zam., zájmové aktivity,

instituce a doprovod zpět)                                              Kč 100,-/hod
Zařazení do běžného spol.prostředí,využívání běžně

dostupných služeb a informačních zdrojů                           Kč 100,-/hod
Sociálně terapeutické činnosti                                         Kč 100,-/hod
Komunikace vedoucí k uplatňování práv 

a oprávněných zájmů                                                     Kč 100,-/hod
Vyřizování běžných záležitostí                                          Kč 100,-/hod

Klienti se podílí na úhradě nákladů spojených s pobytem ve službě podpora samostatného bydlení.

Výše úhrady je stanovena v souladu Nájemní smlouvou uzavřenou mezi Domovem na rozcestí Svitavy a klientem nebo jeho opatrovníkem.

..........................................................................................................................
Název zřizovatele : Pardubický kraj
Sídlo zřizovatele : Komenského náměstí č.p.125, 532 11 Pardubice
Telefonní číslo (ústředna) : 466 026 111 466 026 111
Internet : www.pardubickykraj.cz