Veřejný závazek - odlehčovací služba

01.05.2013 00:00

 

- KDO JSME -

Hlavní předmět činnosti:
Domov na rozcestí Svitavy je poskytovatelem sociálních služeb, který zajišťuje v hlavním předmětu činnosti sociální služby:

a)    domovy pro osoby se zdravotním postižením podle § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
b)    chráněné bydlení podle § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
c)    podpora samostatného bydlení podle § 43 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

d) odlehčovací služby podle § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

e)    sociálně terapeutická dílna podle § 67 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

 

Sociální služby podrobně vymezené v hlavním předmětu činnosti se poskytují výhradně oprávněné osobě pobývající na území Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují rovněž oprávněné osobě pobývající mimo území Pardubického kraje.

 

 

Domov na rozcestí Svitavy poskytuje pobytovou sociální službu odlehčovací služby osobám od 18 let se zdravotním, chronickým a kombinovaným postižením.


- PROČ POSKYTUJEME SLUŽBY -

Poslání organizace:

Posláním odlehčovací služby DNR  je poskytnutí pobytu, podpory a individuální pomoci osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního, chronického příp. kombinovaného postižení a kterým péči poskytuje v domácím prostředí rodina. Zároveň dočasně zastoupit pečující osobu a umožnit jí tak čas pro vlastní odpočinek a regeneraci sil.

- JAK POSKYTUJEME SLUŽBU -

Zásady poskytovaných služeb:

1)    zachování lidské důstojnosti – projevujeme úctu každému klientovi
2)    individuální přístup ke každému  - podporu a pomoc  přizpůsobujeme konkrétním potřebám, přáním a schopnostem klienta.
3)    zásada aktivního přístupu  - motivujeme klienty k aktivitě, klademe důraz na klientovy schopnosti,  využíváme a podporujeme jeho vlastní možnosti.
4)    podpora a pomoc v samostatnosti  - maximálně podporujeme a pomáháme klientům v samostatnosti.
5)    podpora a pomoc při sociálním začleňování - vytváříme podmínky pro využívání nabídky a možností okolního společenského prostředí
6)    zásada odbornosti  - službu poskytuje tým vzdělaných a vyškolených pracovníků, klademe důraz na kvalitu práce a diskrétnost. Řídíme se zákony, vyhlášky, společenskými a morálními normami.
Služby jsou poskytovány v zájmu klientů, v náležité kvalitě a s důrazem na dodržování a respektování práv klientů Domova na rozcestí Svitavy.

 

Služby jsou poskytovány v zájmu klientů, v náležité kvalitě a s důrazem na dodržování a respektování práv klientů Domova na rozcestí Svitavy.

 

- O CO USILUJEME -

Cíle organizace:

1)    poskytnout péči a podporu klientovi podle jeho zvyklostí a přání, které zohledňují jeho denní režim
2)    umožnit nepřerušování vazeb s přirozeným prostředím
3)    vytvořit zázemí a pocit bezpečí pro klienty, zajistit soukromí
4)    zajistit pomoc a podporu klientům v sebeobsluze a péči o sebe sama, rozvoj a udržení již získaných pracovních a jiných návyků, dle možností a schopností klienta
5)    zajistit pomoc a podpora klientům zvládnout užívání veřejně dostupných služeb
6)    vytvořit podmínky pro aktivní prožívání volného času, nabídnout vhodné aktivizační činnosti
7)    umožnit pečujícím fyzickým osobám nezbytný odpočinek
8)    zprostředkovat zdravotní, rehabilitační a ošetřovatelskou péče
9)    dle provozních možností respektovat požadavky jednotlivých klientů a jejich rodin z hlediska času poskytování sociální služby
6)  zajistit podporu a pomoc při uplatňování svobodné vůle a rozhodování klientů respektováním jejich práva vyjadřovat své potřeby, přání a stížnosti
8)    spokojení a motivovaní zaměstnanci, odborně vzdělaní pro cílovou skupinu


- KOMU POSKYTUJEME SLUŽBU -

Cílové skupiny:

Domov na rozcestí Svitavy poskytuje pobytovou sociální službu odlehčovací služby osobám od 18 let se zdravotním, chronickým a kombinovaným postižením.

 

- JAKÉ POSKYTUJEME SLUŽBY -

Nabídka služeb a péče:

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy                                                               

- poskytnutí ubytování  

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  

- sociálně terapeutické činnosti

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 


Domov na rozcestí dále zajišťuje na základě zájmu klientů tyto fakultativní služby:
-    doprava domovním aute k rodině
-    doprava domovním autem na zájmové aktivity - výlety
 

.............................................................................................................................
Název zřizovatele : Pardubický kraj
Sídlo zřizovatele : Komenského náměstí č.p.125, 532 11 Pardubice
Telefonní číslo (ústředna) : 466 026 111
Internet : www.pardubickykraj.cz