Výběrové řízení Č.j. 01/11

28.03.2011 00:00

Výběrové řízení  Č.j. 01/11


Zadavatel veřejné zakázky:
Domov na rozcestí Svitavy
T. G. Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy
zastoupený ředitelkou paní PhDr. Jaroslavou Filipovou
IČO: 70157286

vypisuje
výběrové řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dle vnitřní směrnice č. H 03/2011 Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v DNR Svitavy na akci pod názvem:

„Digitální vysílání v DNR“

Identifikační údaje zadavatele:
   
Název a sídlo zadavatele:               

Domov na rozcestí Svitavy
T. G. Masaryka 9/33
568 02  Svitavy
IČ zadavatele:                       

70157286

DIČ zadavatele:                   

neplátce DPH
CZ70157286

Jméno statutárního zástupce
zadavatele:PhDr.Jaroslava Filipová, ředitelka

Jméno zástupce oprávněného jednat

ve věci veřejné zakázky:Jirušová Nela, Zacpalová Jaroslava

Kontaktní údaje:

telefon 468 008 106
e-mail. nela.jirusova@dnrsvitavy.cz, ekonom@dnrsvitavy.cz

Osoba pověřená organizací
zadávacího řízení:Jirušová Nela, Zacpalová Jaroslava
  tel. 468 008 106
   
Předmět a rozsah plnění zakázky:
Předmětem zakázky je zajištění digitálního vysílání v celé organizaci.
Parametry pro budovu Domova –
a)   
i.     T. G. Masaryka 9/33
-    Anténa AMME EASSE 45TLS
-    Zesilovač CBS 934
-    ZG401 29K
-    ZG401 61K
-    Koax CB100F (cca 45 m)
-    Propojka ALCAD – 2x
-    Účastnická zásuvka – 34x
-    DVB-T DT-1205 (scart 03, účastnická šňůra 1,5m 100Hz) – 19x
-    Montáž antény, nastavení zes. (cca 22 hod.)
-    Zapojení a vysvětlení DVB-T (cca 19 hod.)
ii.    Chráněné bydlení – byty
-    DVB-T DT-1205 (scart 03, účastnická zásuvka 1,5m 100Hz) – 16x
-    Zapojení a vysvětlení DVB-T (cca 16 hod)

b)     Nádražní 1067/17:
-    Anténa AMME EASSE 45TLS
-    Zesilovač CBS 934
-    Rozb. XGHS-4
-    Rozb. XGHS-8
-    Účastnická zásuvka (+ víčko zásuvky, účastnická šňůra 5m 100Hz) – 8x
-    Koax CB100F (cca 70 m)
-    Koax H121 (cca 15 m)
-    Konektor CX – 9x
-    Konektor F – 16x
-    DVB-T DT-1205 (scart 03, účastnická šňůra 1,5m 100Hz) – 6x
-    Montáž antény, nastavení zes. (cca 32 hod.)
-    Zapojení a vysvětlení DVB-T (cca 6 hod.)

Možnost prohlídky zařízení po dohodě.

Termíny realizace
Dodání zakázky do 30. 4. 2011 včetně fakturace.

Zpracování nabídky
    nabídka musí být zpracována v českém jazyce
    podepsána oprávněnou osobou
    nabídka bude zpracovaná zvlášť dle předmětu a rozsahu plnění podle bodu a)i., ii. a b)
    fakturace bude provedena zvlášť dle předmětu a rozsahu plnění podle bodu a)i., ii. a b)

Místo a způsob podání nabídek
Uchazeči podají své nabídky osobně nebo doporučenou poštou tak, aby byly zadavateli doručeny nejpozději 22. 3. 2011 do 10:00 hodin. Za rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem. V případě osobního podání mohou uchazeči své nabídky doručit v pracovní dny od 7.00 hod. do 15:00 hod. do kanceláře ředitelky v sídle Domova na rozcestí Svitavy, T. G. Masaryka 9/33, Svitavy.
Nabídky musí být v řádně uzavřené obálce, zabezpečené proti neoprávněné manipulaci přelepením a opatřené firemním razítkem.
Obálky musí být označeny nápisem „Neotvírat – soutěž Digitalizace TV“
Otevírání obálek bude provedeno dne 22. 3. 2011 od 10.30 hod. v kanceláři ředitelky Domova v místě sídla a mají právo se ho zúčastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek.

Prokázání kvalifikačních předpokladů
Zadavatel požaduje prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele v souladu s § 53 a § 54 zákona (doklady musí být v originále nebo ověřené kopie). Splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 požaduje zadavatel prokázat předložením čestného prohlášení.

Kriteria hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kriteriem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost zakázky a splnění předmětu a rozsahu zakázky. Doplňkovým hodnotícím kriteriem je pak termín dodání zakázky včetně fakturace.

Práva zadavatele
Zadavatel si v souladu s § 84 zákona 137/2006 Sb. vyhrazuje právo soutěž zrušit a dále neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů a nevracet podané nabídky.

Ve Svitavách dne 22. 2. 2011PhDr. Jaroslava Filipová
ředitelka Domova na rozcestí Svitavy