Úhrada služeb

 

Klienti se podílí na úhradě nákladů spojených s pobytem v Domově. Výše úhrady je stanovena v souladu se Smlouvou uzavřenou mezi Domovem na rozcestí Svitavy a klientem nebo jeho opatrovníkem.


Domov pro osoby se zdravotním postižením

 

  

Úhrada za stravu -celodenní stravování

Racionální strava (příp. šetřící strava) 150,-Kč/den, z toho:
snídaně                11 Kč
svačina                 6 Kč
oběd                   55 Kč
svačina                 7 Kč
večeře                12 Kč
Stravovací jednotka    91 Kč
provozní náklady    59 Kč

Diabetická strava   157,-Kč/den, z toho:
snídaně               11 Kč
svačina                 7 Kč
oběd                   55 Kč
svačina                 8 Kč
večeře                12 Kč
2. večeře              5 Kč
Stravovací jednotka    98 Kč
provozní náklady    59 Kč

      
Úhrada za péči - příspěvek na péči podle stupně závislosti od 1.8.2016 výše příspěvku změněna na :
I. stupeň závislosti           Kč 880,-/měsíc
II. stupeň závislosti       Kč 4.400,-/měsíc
III. stupeň závislosti      Kč 8.800,-/měsíc
IV. stupeň závislosti     Kč 13.200,-/měsíc
       
Úhrada za ubytování :   
jednolůžkový pokoj          Kč 180,-/den
dvoulůžkový pokoj           Kč 175,-/den
třílůžkový pokoj     Kč 170,-/den


Chráněné bydlení


Úhrada za stravu -celodenní stravování

Racionální strava (příp. šetřící strava) 133,-Kč/den, z toho:
snídaně                11 Kč
svačina                  6 Kč
oběd                   55 Kč
svačina                 7 Kč
večeře                12 Kč
Stravovací jednotka    91 Kč
provozní náklady    42 Kč

Diabetická strava   140,-Kč/den, z toho:
snídaně               11 Kč
svačina                 7 Kč
oběd                   55 Kč
svačina                 8 Kč
večeře                12 Kč
2. večeře              5 Kč
Stravovací jednotka    98 Kč
provozní náklady    42 Kč

 

Záloha za péči - příspěvek na péči podle stupně závislosti:
I. stupeň závislosti           Kč 800,-/měsíc
II. stupeň závislosti       Kč 4.000,-/měsíc
III. stupeň závislosti      Kč 8.000,-/měsíc
IV. stupeň závislosti     Kč 12.000,-/měsíc
       
Výše úhrady za úkony péče :      
Běžný úklid a údržba domácnosti               Kč 100,-/hod
Údržba domácích spotřebičů                     Kč 100,-/hod
Hospodaření s penězi včetně pomoci
s nákupy a běžnými pochůzkami                Kč 100,-/hod

Obnovení nebo upevnění kontaktu

s přirozeným sociálním prostředím              Kč 100,-/hod

Pomoc při osobní hygien a poskytnutí podmínek

pro osobní hygienu.                                 Kč 100,-/hod

Nácvik a upevňování motorických,

psychických a sociálních dovedností          Kč 100,-/hod

Zjištění podmínek pro přiměřené

vzdělávání                                            Kč 100,-/hod

Podpora v oblasti partnerských vztahů       Kč 100,-/hod

Podpora při získávání návyků

souvisejících se zařazením do pracovního

procesu                                                 Kč 100,-/hod

Sociálně terapeutické činnosti                   Kč 100,-/hod
Doprovod (škola,lékař,zaměstnání,
zájmové aktivity,instituce
a doprovod zpět)                                    Kč 100,-/hod
Využívání běžně dostupných služeb
a informačních zdrojů                               Kč 100,-/hod
Kontakt s rodinou, sociální začleňování        Kč 100,-/hod
Komunikace vedoucí k uplatňování práv
a oprávněných zájmů                               Kč 100,-/hod
Vyřizování běžných záležitostí                    Kč 100,-/hod

Výše úhrady za poskytovanou péči je stanovena podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů ve výši 100,- Kč za hodinu. Klientem je měsíčně hrazena záloha úhrady za péči ve výši přiznaného stupně závislosti. Následující měsíc je klientovi vrácena částka nevyčerpané péče za předcházející měsíc.

 

Úhrada za ubytování :
chráněné bydlení – Nádražní
- jedno-lůžkový pokoj     Kč 160,-/den
chráněné bydlení – Nádražní
- více-lůžkový pokoj      Kč 150,-/den

chráněné bydlení - Požární 

- za pokoj                    Kč 140,-/den
       
chráněné bydlení – byty
- ulice MM, Dimitrovova a ČSA    Kč 130,-/den
chráněné bydlení – byty
- ulice Marie Pujamnová            Kč 100,-/den

 

Podpora samostatného bydlení

 

Výše úhrady za úkony péče :      
Pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí      Kč 100,-/hod
Podpora při získávání návyků souvisejících se zajištěním

chodu domácnosti                                                        Kč 100,-/hod
Pomoc při údržbě domácích spotřebičů                             Kč 100,-/hod
Pomoc se zajištěním stravy                                            Kč 100,-/hod
Pomoc při zajištění velkého úklidu

(sezonní úklid, úklid po malování)                                     Kč 100,-/hod
Hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy

a běžnými pochůzkami                                                   Kč 100,-/hod
Nácvik a upevňování motorických, psychických

a sociálních dovedností                                                  Kč 100,-/hod
Obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou 

a pomoc a podpora při dalších aktivitách                           Kč 100,-/hod
Podpora v oblasti partnerských vztahů                              Kč 100,-/hod
Podpora při získávání návyků souvisejících

se zařazením do pracovního procesu                                 Kč 100,-/hod
Doprovod (škola,lékař,zam., zájmové aktivity,

instituce a doprovod zpět)                                              Kč 100,-/hod
Zařazení do běžného spol.prostředí,využívání běžně

dostupných služeb a informačních zdrojů                           Kč 100,-/hod
Sociálně terapeutické činnosti                                         Kč 100,-/hod
Komunikace vedoucí k uplatňování práv 

a oprávněných zájmů                                                     Kč 100,-/hod
Vyřizování běžných záležitostí                                          Kč 100,-/hod

Klienti se podílí na úhradě nákladů spojených s pobytem ve službě podpora samostatného bydlení.

Výše úhrady je stanovena v souladu Nájemní smlouvou uzavřenou mezi Domovem na rozcestí Svitavy a klientem nebo jeho opatrovníkem.

 

Odlehčovací služba

 

CENÍK ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Platný od 1.5.2013
Základní činnosti při poskytování odlehčovací služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

Úhrada za stravu -celodenní stravování

Racionální strava (příp. šetřící strava) 158,-Kč/den, z toho:
snídaně                11 Kč
svačina                  6 Kč
oběd                   74 Kč
svačina                 7 Kč
večeře                12 Kč
Stravovací jednotka    110 Kč
provozní náklady    48 Kč

Diabetická strava   165,-Kč/den, z toho:
snídaně               11 Kč
svačina                 7 Kč
oběd                   74 Kč
svačina                 8 Kč
večeře                12 Kč
2. večeře              5 Kč
Stravovací jednotka    117 Kč
provozní náklady    48 Kč

Výše úhrady za poskytovanou péči je stanovena podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů v maximální výši 100,- Kč za hodinu.
Bližší informace na tel.: 468 008 109