Úhrada služeb

 

Klienti se podílí na úhradě nákladů spojených s pobytem v Domově. Výše úhrady je stanovena v souladu se Smlouvou uzavřenou mezi Domovem na rozcestí Svitavy a klientem nebo jeho opatrovníkem.


Domov pro osoby se zdravotním postižením

 

  

Úhrada za stravu -celodenní stravování

Racionální strava (příp. šetřící strava) 160,-Kč/den, z toho:
snídaně                12 Kč
svačina                 7 Kč
oběd                   60 Kč
svačina                 8 Kč
večeře                14 Kč
Stravovací jednotka    101 Kč
provozní náklady    59 Kč

Diabetická strava   167,-Kč/den, z toho:
snídaně               12 Kč
svačina                 7 Kč
oběd                   60 Kč
svačina                 8 Kč
večeře                14 Kč
2. večeře              7 Kč
Stravovací jednotka   108 Kč
provozní náklady    59 Kč

      
Úhrada za péči - příspěvek na péči podle stupně závislosti od 1.8.2016 výše příspěvku změněna na :
I. stupeň závislosti           Kč 880,-/měsíc
II. stupeň závislosti       Kč 4.400,-/měsíc
III. stupeň závislosti      Kč 8.800,-/měsíc
IV. stupeň závislosti     Kč 13.200,-/měsíc
       
Úhrada za ubytování :   
jednolůžkový pokoj          Kč 180,-/den
dvoulůžkový pokoj           Kč 175,-/den
třílůžkový pokoj               Kč 170,-/den


Chráněné bydlení


Úhrada za stravu -celodenní stravování

Racionální strava (příp. šetřící strava) 143,-Kč/den, z toho:
snídaně                12 Kč
svačina                  7 Kč
oběd                   55 Kč
svačina                 8 Kč
večeře                14 Kč
Stravovací jednotka    96 Kč
provozní náklady    47 Kč

Diabetická strava   150,-Kč/den, z toho:
snídaně               12 Kč
svačina                 7 Kč
oběd                   55 Kč
svačina                 8 Kč
večeře                14 Kč
2. večeře              7 Kč
Stravovací jednotka    103 Kč
provozní náklady    47 Kč

 

Úhrada za péči - příspěvek na péči podle stupně závislosti od 1.8.2016 výše příspěvku změněna na :
I. stupeň závislosti           Kč 880,-/měsíc
II. stupeň závislosti       Kč 4.400,-/měsíc
III. stupeň závislosti      Kč 8.800,-/měsíc
IV. stupeň závislosti     Kč 13.200,-/měsíc
       
Výše úhrady za úkony péče :      
Běžný úklid a údržba domácnosti               Kč 100,-/hod
Údržba domácích spotřebičů                     Kč 100,-/hod
Hospodaření s penězi včetně pomoci
s nákupy a běžnými pochůzkami                Kč 100,-/hod

Obnovení nebo upevnění kontaktu

s přirozeným sociálním prostředím              Kč 100,-/hod

Pomoc při osobní hygien a poskytnutí podmínek

pro osobní hygienu.                                 Kč 100,-/hod

Nácvik a upevňování motorických,

psychických a sociálních dovedností          Kč 100,-/hod

Zjištění podmínek pro přiměřené

vzdělávání                                            Kč 100,-/hod

Podpora v oblasti partnerských vztahů       Kč 100,-/hod

Podpora při získávání návyků

souvisejících se zařazením do pracovního

procesu                                                 Kč 100,-/hod

Sociálně terapeutické činnosti                   Kč 100,-/hod
Doprovod (škola,lékař,zaměstnání,
zájmové aktivity,instituce
a doprovod zpět)                                    Kč 100,-/hod
Využívání běžně dostupných služeb
a informačních zdrojů                               Kč 100,-/hod
Kontakt s rodinou, sociální začleňování        Kč 100,-/hod
Komunikace vedoucí k uplatňování práv
a oprávněných zájmů                               Kč 100,-/hod
Vyřizování běžných záležitostí                    Kč 100,-/hod

Výše úhrady za poskytovanou péči je stanovena podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů ve výši 100,- Kč za hodinu. Klientem je měsíčně hrazena záloha úhrady za péči ve výši přiznaného stupně závislosti. Následující měsíc je klientovi vrácena částka nevyčerpané péče za předcházející měsíc.

 

Úhrada za ubytování :
chráněné bydlení – Nádražní
- jedno-lůžkový pokoj     Kč 170,-/den
chráněné bydlení – Nádražní
- více-lůžkový pokoj      Kč 160,-/den

chráněné bydlení - Požární 

- za pokoj                    Kč 150,-/den
       
chráněné bydlení – byty     Kč 140,-/den

Chráněné bydlení – byty na adrese:

Marie Majerové 1779/1, 568 02 Svitavy                                                                               145,- Kč denně

Marie Majerové 1779/4, 568 02 Svitavy                                                                               145,- Kč denně

 

Podpora samostatného bydlení

 

Výše úhrady za úkony péče :      
Pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí      Kč 100,-/hod
Podpora při získávání návyků souvisejících se zajištěním

chodu domácnosti                                                            Kč 100,-/hod
Pomoc při údržbě domácích spotřebičů                               Kč 100,-/hod
Pomoc se zajištěním stravy                                               Kč 100,-/hod
Pomoc při zajištění velkého úklidu

(sezonní úklid, úklid po malování)                                      Kč 100,-/hod
Hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy

a běžnými pochůzkami                                                   Kč 100,-/hod
Nácvik a upevňování motorických, psychických

a sociálních dovedností                                                  Kč 100,-/hod
Obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou 

a pomoc a podpora při dalších aktivitách                           Kč 100,-/hod
Podpora v oblasti partnerských vztahů                              Kč 100,-/hod
Podpora při získávání návyků souvisejících

se zařazením do pracovního procesu                                 Kč 100,-/hod
Doprovod (škola,lékař,zam., zájmové aktivity,

instituce a doprovod zpět)                                              Kč 100,-/hod
Zařazení do běžného spol.prostředí,využívání běžně

dostupných služeb a informačních zdrojů                           Kč 100,-/hod
Sociálně terapeutické činnosti                                         Kč 100,-/hod
Komunikace vedoucí k uplatňování práv 

a oprávněných zájmů                                                     Kč 100,-/hod
Vyřizování běžných záležitostí                                          Kč 100,-/hod

Klienti se podílí na úhradě nákladů spojených s pobytem ve službě podpora samostatného bydlení.

Výše úhrady je stanovena v souladu Nájemní smlouvou uzavřenou mezi Domovem na rozcestí Svitavy a klientem nebo jeho opatrovníkem.

 

 

Bližší informace na tel.: 468 008 109