VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ (Č.j. 03/10) - do 30.04.2010

30.04.2010 00:01

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Č.j. 03/10

Zadavatel veřejné zakázky:
Domov na rozcestí  Svitavy
T.G. Masaryka 33, 568 02  Svitavy
zastoupený ředitelkou paní PhDr.Jaroslavou Filipovou
IČO: 70157286


vypisuje
výběrové řízení dle § 12  odst. 6 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dle vnitřní směrnice č. 1/2007 Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v DNR Svitavy na akci pod názvem:

 „Rekonstrukce vstupu do areálu a rekonstrukce nádvoří s revitalizací zahrady Domova na rozcestí“

 ___________________________________________________________________


Identifikační údaje zadavatele:

Název a sídlo zadavatele:       Domov na rozcestí Svitavy
                                            T. G. Masaryka 33
                                            568 02  Svitavy

IČ zadavatele:                        70157286

DIČ zadavatele:                      neplátce DPH
                                           CZ70157286

Jméno statutárního zástupce
zadavatele: PhDr. Jaroslava Filipová, ředitelka Domova

Jméno zástupce oprávněného jednat
ve věci veřejné zakázky: PhDr. Jaroslava Filipová
                                  Petra Coufalová

Kontaktní údaje:       

telefon – 461 533 372
mobil – 731 615 280, 731 615 281
fax – 461 533 863
e-mail - petra.coufalova@dnrsvitavy.cz
           jaroslava.filipova@dnrsvitavy.cz


Předmět a rozsah plnění zakázky:
Demontáž zadní brány a úprava nádvoří a vstupu do areálu pro vjezd zásobovacích vozidel, dodání a osazení nové posuvné brány a úprava stávajícího oplocení, včetně dálkového řízení a dohledu této brány. Provedení zahradních úprav v této části zahrady.

Zadávací dokumentace
Výkaz výměr.
Uvedenou dokumentaci  je možné si vyzvednout po předchozí dohodě s ředitelkou DNR PhDr. Jaroslavou Filipovou č. tel. 731615280 nebo 461533372, T.G. Masaryka 33, 568 02  Svitavy

Termíny realizace
Zahájení ihned po vyhlášení výsledků a podepsání smlouvy, ukončení do 31.08.2010 včetně fakturace.

Prohlídka místa stavebních a zahradních úprav
Prohlídku stavebního místa  je možné uskutečnit po předchozí dohodě na místě samém -  tj. v objektu Domova na rozcestí, T.G. Masaryka 33, Svitavy. Kontakt na ředitelku DNR PhDr. Jaroslavu Filipovou č. tel.461533372, mobil: 731615280

Zpracování nabídky
    nabídka musí být zpracována v českém jazyce
    podepsána oprávněnou osobou

Prokázání kvalifikačních předpokladů
-    ověřená kopie dokladu o oprávnění k podnikání
-    ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu

Kriteria hodnocení nabídek
-    cena díla bez DPH a splnění předmětu a rozsahu zakázky
-    termín realizace zakázky

Způsob hodnocení nabídek a výběr dodavatele
1.    Cena díla bez DPH – rozhodující kritérium nejnižší cena a splnění předmětu a rozsahu zakázky
2.    Splnění termínu ukončení díla včetně fakturace – doplňkové kriterium

Předpokládaná hodnota zakázky cca 900.000 ,- Kč vč. DPH

Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 30.4.2010 v 15.00 hod. Za rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem. V případě osobního podání mohou uchazeči své nabídky  doručit v pracovní dny od 7,00 do 15,00 hod do kanceláře ředitelky v sídle Domova na rozcestí Svitavy.

Místo a způsob podání nabídek
Nabídky budou podávány osobně nebo doporučenou poštou, v uzavřených obálkách s označením NEOTVÍRAT
„Rekonstrukce vstupu do areálu a rekonstrukce nádvoří s revitalizací zahrady Domova na rozcestí“

   
Na adresu: Domov na rozcestí
T.G. Masaryka 33, 568 02  Svitavy

Otevírání obálek bude provedeno dne 3.května 2010 ve 13,30 hod v kanceláři ředitelky Domova na rozcestí a mají právo se ho zúčastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek.


Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo
odmítnout všechny předložené nabídky
-    soutěž zrušit
-    neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů
-    nevracet podané nabídky


Ve Svitavách dne 12.04.2010
                        PhDr. Jaroslava  Filipová
                        ředitelka Domova na rozcestí

 

.............................................................................................................

Příloha ke stažení:

Úprava oplocení.pdf (43,3 kB)